ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Εισαγωγικά

Η Εταιρεία «24 shopen A.E» (στο εξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «Εταιρεία») με γνώμονα
πάντοτε την προστασία του καταναλωτή σέβεται τόσο την Ιδιωτικότητα του, όσο και τα προσωπικά
του δεδομένα λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα και εφαρμόζοντας το οικείο
ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής «Κανονισμός») ώστε να
προβαίνει στην σύννομη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε κατά τρόπο σαφή,
κατανοητό, διαφανή και εύκολα προσβάσιμο, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται
από την Εταιρεία μας, τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται, τη χρονική διάρκεια επεξεργασίας
τους καθώς και τα δικαιώματά σας, ως Υποκείμενα των δεδομένων.
Η παροχή των προσωπικών πληροφοριών σας σε εμάς, προϋποθέτει την απαρέγκλιτη αποδοχή της
παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και την ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και
επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το παρόν,
παρακαλούμε μην προχωρήσετε στην παροχή των προσωπικών σας δεδομένων.
Η παρούσα πολιτική θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται, βάσει των τροποποιήσεων της εκάστοτε
ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία 24 shopen A.E με έδρα στο ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου, Θέση Στρογγύλη, Ντοροβατέζα, Μαρκόπουλο Μεσογαίας,
Αττική, Τ.Κ: 19003,
τηλ: 2107707415, και email: contact@24shopen.com είναι η υπεύθυνη για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

3. Γενικές Αρχές Επεξεργασίας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με νόμιμο και διαφανή τρόπο.
Η επεξεργασία αυτών, γίνεται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και τα προσωπικά
δεδομένα ουδέποτε υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία που δε συνάδει με τους σκοπούς αυτούς.
Η Εταιρεία φροντίζει ώστε προσωπικά δεδομένα που συλλέγει να είναι τα αναγκαία απαιτούμενα για
τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται σε
ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το απαιτούμενο από τους σκοπούς της επεξεργασίας διάστημα καθώς
και για την εξυπηρέτηση νόμιμων σκοπών.
Τέλος τα δεδομένα, υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέτρων κατά
τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους.

4. Προσωπικά στοιχεία που η Εταιρεία συλλέγει- Σκοπός- Διάρκεια Συλλογής

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων της, των πελατών της,
των συνεργατών της καθώς και των συναλλασoμένων της καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Συγκεκριμένα δύναται να επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Δεδομένα ταυτότητας (ονοματεπώνυμο), δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλ. email) καθώς και τα
στοιχεία των πραγματοποιήσιμων αγορών.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά τη συμπλήρωση έντυπης ή ηλεκτρονικής φόρμας για την έκδοση
και χρήση της κάρτας loyalty card και έχουν ως απόρροια προνόμια και εκπτώσεις επί των
πραγματοποιηθέντων αγορών, καθώς και τη συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς που η
Εταιρεία πραγματοποιεί αλλά και τη γενικότερη επικοινωνία μαζί σας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης
της κάρτας. Νομική βάση της επεξεργασίας των αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων είναι η
σύννομη εκτέλεση της σύμβασης και τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα δεδομένα ταυτότητας
διατηρούνται το χρονικό διάστημα που παραμένει ενεργή η loyalty card, αντίστοιχα τα στοιχεία των
πραγματοποιηθέντων αγορών του εκάστοτε Υποκειμένου των δεδομένων διατηρούνται για δύο έτη από την εκάστοτε αγορά.

Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, αιτία επικοινωνίας).

Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από τα Υποκείμενα των δεδομένων κατόπιν δικής τους
πρωτοβουλίας για επικοινωνία με την Εταιρεία, όπως επί παραδείγματι με τη συμπλήρωση μίας
ηλεκτρονικής φόρμας με το αντίστοιχο αίτημά τους για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τους. Ομοίως μέσω
τηλεφώνου, email ή/και χρήσης social media. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή
των Υποκειμένων των δεδομένων ώστε να κατανοήσει η Εταιρεία τις ανάγκες των καταναλωτών και
να βελτιώσει έτι περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για έξι μήνες από την επικοινωνία.

Στοιχεία συμμετοχής σε διαγωνισμό (ονοματεπώνυμο, αριθμός loyalty card, στοιχεία
πραγματοποιηθέντων αγορών, e-mail, ID κοινωνικής δικτύωσης).

Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή του εκάστοτε διενεργηθέντα διαγωνισμού ή
οιασδήποτε προωθητικής ενέργειας σύμφωνα με τους εκάστοτε Όρους και Προϋποθέσεις του κάθε
Διαγωνισμού. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας που προωθεί τα
προϊόντα της, η συγκατάθεση για τη δήλωση της συμμετοχής και η σχετική επικοινωνία με τους
συμμετέχοντες. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για έξι μήνες μετά την ανάδειξη των τυχερών του εκάστοτε διαγωνισμού.

Δεδομένα εικόνας.

Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που τοποθετείται στις
εγκαταστάσεις μας, καταστήματα, αποθήκες και στα γραφεία μας. Νομική βάση της επεξεργασίας
είναι η εξασφάλιση των εννόμων συμφερόντων μας για την ασφάλεια τόσο των Υποκειμένων των
δεδομένων όσο και των εγκαταστάσεων ώστε να μη τελούνται οιασδήποτε μορφής ποινικά
αδικήματα. Τα δεδομένα εικόνας διατηρούνται νομίμως για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών.

Δεδομένα ταυτότητας και χρηματοοικονομικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα).

Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται κατά δήλωσή σας, με σκοπό τη σύναψη της σύμβασης, για την έκδοση
των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της
σύμβασης και η συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία καθώς και
για τη διαχείριση και αντιμετώπιση δικαστικών ή εξώδικων διαφορών μεταξύ μας. Τα δεδομένα αυτά
διατηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε νομοθεσία.

Δεδομένα σύνδεσης επισκεπτών στον διαδικτυακό μας ιστότοπο (αναγνωριστικό διαδικτυακής αναγνώρισης, διεύθυνση ΙΡ).

Η Εταιρεία κατά την επίσκεψη/πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της χρησιμοποιεί cookies και συναφείς
τεχνολογίες με σκοπό τη διευκόλυνση χρήσης υπηρεσιών του δικτυακού ιστοτόπου, καθώς και για
στατιστικούς λόγους. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι το έννομο συμφέρον μας για
βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Βιογραφικά σημειώματα.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατόπιν αιτήματος του Υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων για
να συμπεριληφθούν στη διαδικασία επιλογής προσωπικού της Εταιρείας. Νομική βάση της
επεξεργασίας είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποψηφίου εργαζομένου πριν τη σύναψη
σύμβασης εργασίας και το έννομο συμφέρον για τη διαχείριση των αιτημάτων πρόσληψης. Τα
δεδομένα διατηρούνται για 12 μήνες από την υποβολή τους.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα).

Σε ειδικές μόνο περιπτώσεις η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που
αφορούν στην υγεία βάσει της κείμενης εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

Δεδομένα ανηλίκων.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.
Επισημαίνεται ότι η χρονική διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων ενδέχεται να παρατείνεται για
την τήρηση νομικής υποχρέωσης βάσει ισχύουσας νομικής διάταξης, για την εκπλήρωση καθήκοντος
που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί
στην Εταιρεία, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο
συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, για στατιστικούς σκοπούς, με τη λήψη
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και βάσει της αρχής της ελαχιστοποίησης των
δεδομένων, περιλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό.

5. Αποδέκτες δεδομένων

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Ενδέχεται να διαβιβάζονται σε
επιλεγμένες μόνο συνεργαζόμενες εταιρείες, που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό της και
παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
ώστε κατά την επεξεργασία να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού και να διασφαλίζεται η
προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Οι εξωτερικοί αυτοί συνεργάτες
δύναται να είναι συνεργάτες στο μάρκετινγκ, στις υπηρεσίες ασφάλειας συστημάτων, στους φορείς
πιστοποιήσεων, εργαζόμενοι σε συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρεία κ.ο.κ. καθώς και
επαγγελματικοί σύμβουλοι (δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, οικονομολόγοι, επιχειρηματικοί αναλυτές, κ.ο.κ.).

6. Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία διευκολύνει την άσκηση όλων των προβλεπόμενων δικαιωμάτων που ορίζονται στον
Κανονισμό εφαρμόζοντας σχετική διαδικασία για την ικανοποίησή τους.

Δικαίωμα Ενημέρωσης

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να πληροφορηθούν σχετικά με τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, που η Εταιρεία έλαβε και διατηρεί για κάποιο ή κάποιους συγκεκριμένο ρητό και νόμιμο σκοπό.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν από την Εταιρεία πρόσβαση στα
στοιχεία τους, τα οποία η Εταιρεία διατηρεί καθώς και επιβεβαίωση σε σχέση με τους σκοπούς της
επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες
αποδεκτών, το χρονικό διάστημα διατήρησης και επεξεργασίας τους, την ύπαρξη δικαιώματος
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε διαθέσιμη
πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων και αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων
που τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν από την Εταιρεία διόρθωση των
δεδομένων τους, σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο από αυτά για τα οποία έχει δικαίωμα επεξεργασίας
έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα καταχωρηθεί.

Δικαίωμα Διαγραφής

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν από την Εταιρεία πλήρη ή μερική
διαγραφή των δεδομένων τους, στα οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας, είτε
επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν,
είτε επειδή το Υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί την συναίνεσή του, είτε επειδή τα δεδομένα
συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Εταιρεία μας, σε εύλογο χρόνο (όχι μεγαλύτερο του
ενός μήνα και υπό προϋποθέσεις αν υπάρχει δυσκολία όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα
σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή αντίστοιχα των δεδομένων σας ή
σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή
για την άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης. Στην περίπτωση αυτή, έχετε αφενός μεν
δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Δικαίωμα Περιορισμού

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν από την Εταιρεία περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων τους, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας
τους και πιο συγκεκριμένα, είτε επειδή αμφισβητούν την ακρίβεια των δεδομένων του και για όσο
χρόνο χρειαστεί η Εταιρεία για να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους, είτε γιατί κρίνουν παράνομη την
επεξεργασία, αλλά αντί διαγραφής επιλέγουν περιορισμό είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση
τους από την Εταιρεία αλλά δεν επιθυμούν τη διαγραφή τους, καθώς η διατήρησή τους θα
εξυπηρετήσει κάποια δικαστική αξίωση, είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχουν αντιρρήσεις
σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά
τους ως Υποκείμενα έναντι των νόμιμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.

Δικαίωμα Φορητότητας

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν από την Εταιρεία να λαμβάνουν
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν διαθέσει στην Εταιρεία σε δομημένο κοινώς
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να τα
διαβιβάζουν περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στη βάση παροχής συγκατάθεσης.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα να αιτηθούν από την Εταιρεία την εναντίωση
στη χρήση των Δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς
και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων των
Υποκειμένων ή είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων μπορείτε να απευθυνθείτε εύκολα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@24shopen.com
Για τον χειρισμό των αιτημάτων των Υποκειμένων των δεδομένων η Εταιρεία δύναται να ζητήσει την επαλήθευση της ταυτότητάς τους.
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για τυχόν παράπονο που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων, στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600,
ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

7. Cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες “cookies”, για να μπορούμε να σας διακρίνουμε από
άλλους επισκέπτες, να καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε
την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε
καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας τη σχεδίαση της ιστοσελίδας αλλά και των υπηρεσιών μας. Ένα
cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή
σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και μας βοηθούν να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας
υπολογίζοντας ποια σημεία έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Έχετε τη δυνατότητα να
απενεργοποιήσετε τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανά πάσα στιγμή μέσα από τις επιλογές
του προγράμματος περιήγησης, αλλά αν το κάνετε είναι πιθανό να μην έχετε πρόσβαση σε
συγκεκριμένες δυνατότητες και υπηρεσίες που καθιστούν την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας πιο αποδοτική και ευχάριστη.

8. Εγγυήσεις.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι η Εταιρεία μας θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας
των Δεδομένων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και
επεξεργασία των Δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπό για
τον οποίο μας τα έχετε διαθέσει.